مرمریت رباط مراد

این معدن مرمریت در روستای رباط مراد در نواحی شهر خمین واقع شده که در آن مرمریت مشکی با رگه های زرد با بافت کنگلومرا با نام مرمریت گلدن مارشال و مرمیت مارشال یافت می شود.

سنگ کوپ

نمونه عکس سنگ های کوپ این معدن را اینجا مشاهده کنید.